fbpx

Leangen naboside

Byggeaktivitet vår/sommer 2023

Boligfelt Løkka

Løkka går byggingen fremover og vi er nå ferdige med betongkonstruksjonene på alle 3 byggene.  De to tårnkranene i forbindelse med dette arbeidet er nå demontert.
Nå pågår tømmer- og taktekkerarbeider for å få byggene tett.
Inne kort tid starter vi med fasade- og innredningsarbeider på Bygg B & C, som vil pågå til senhøsten 2023.
Etter dette startes arbeidet med teglfasaden og innredningsarbeider på Bygg A.
De seks rekkehusene mot Tunet er snart ferdigstilt med bindingsverk, utvendig gips, vinduer og skyvedører. De neste 10 rekkehusene hadde oppstart med råbygget i starten av mai.

 

Infrastruktur

I enden Peder Østlunds Veg og Gildheimsvegen pågår det nå gravearbeider i forbindelse med legging av nye rør og kabler. Dette arbeidet, inkludert istandsetting av veg og arealer, forventes ferdigstilt i løpet av juni. I perioden arbeidet pågår er gang-/sykkelveg fra enden av Peder Østlunds Veg til Gildheimsvegen stengt.

I krysset Tungavegen/Landbruksvegen vil det pågå graving i veg i forbindelse med legging av ny infrastruktur i grunn. Dette inkluderer VA-arbeider, ny høyspenttrase og kabler. I den forbindelse er vegen lagt om for gående/syklende og kjøretøy. Arbeidet vil pågå gjennom sommeren.

 

Nytt byggetrinn Tunet

Ellers kan vi informere om at vi nylig har lagt ut et nytt byggetrinn for salg; Tunet. Her er salget i gang og iht planen foreløpig er det estimert oppstart bygging i starten av 2024.

Byggeaktivitet høsten 2022

Boligfelt Løkka

Betongproduksjon

Byggene føres opp så og si likt, der vi har 3 uker produksjon per etg. og dekkestøp ukentlig. Dekke over P-kjelleren støpes i 4 deler og vi har støpt to av dem. Siste dekkestøp her er 31.okt. Taktekker og graver kommer fortløpende etter med tekking/isolering av dekke og innfylling av masser. Dekke over kulverten støpes ferdig innen uke 51 2022. Fundamentet til rekkehusene ferdigstilles innen uke 7 2023

Gravearbeid

VA arbeider fra Peder Østlunds veg til rekkehusene og byaksen pågår.Utgraving for rekkehusene vil ha oppstart i neste uke. Singel på dekke over p-kjelleren har oppstart i uke 44

I første og andre kvartal 2023 vil tømmer-entreprenørene og flere andre fag ha oppstart og vi vil fort bli over 100 arbeidere på byggeplassen.

Infrastruktur
Det graves og legges infrastruktur i Byaksen. Her skal det blant annet legges VA-anlegg, høyspent-OPI for Tensio, fiber, fjernvarmerør og rør til avfallssug. Dette arbeidet skal pågå til medio august 2023.

Nå saneres og rives de to store stallene, i tillegg til veterinærstallen på Leangen. Dette vil pågå til medio desember.

Leangen næringsbygg

Gjennom ferien vil det foregå støping av kjeller.
Arbeid med borring av peler pågår og vil bli ferdig i løpet av august.
Graving av vann- og avløpsanlegg mot Travbanevegen i starter opp i august.

Byggeaktivitet sommer 2022

Boligfelt Løkka

Betongarbeidet fortsetter og vi vil snart se konturene av blokkene på boligfeltet.
Tensio skal legge strøm fra Peder Østlunds Veg og inn mot byggeområdet i slutten av juni.
I juli er det ferie og full stopp 2 uker i uke 29 og 30.
Det vil foregå arbeid som legger til rette for Bieber konsert som skal avholdes 07. august.
Arbeidet med påkobling av vann- og avløpsanlegg i Peder Østlunds Veg starter i august.
I medio august starter vi arbeidet med infrastruktur for gang- og sykkelforbindelsen som skal gå fra Gildheimsvegen til Tungavegen. På sikt blir dette Leangens gågate.

Leangen næringsbygg(ved Travbanevegen og Nardo bil)

Byggingen er godt i gang og her settes det i gang montering av elementer om et par uker, dvs at vi heiser på plass stålsøyler og hulldekker. Samtidig støper vi ferdig kjellervegger.
På nyåret blir det oppstart på tømmer og taktekking.

Byggeaktivitet april 2022

Boligfelt Løkka

Fra og med uke 13 trapper vi opp byggeaktivitet på tomta. Graving til parkeringskjeller og transport vil foregå som illustrert på bildet. I uke 16 monterer vi kran. Betongarbeid starter i uke 18. Brakkerigg blir etablert i det gamle tribunebygget.

Leangen næringsbygg

Uke 14: Oppstart tilrigging og gravearbeider. Det vil bli en del transport av masser inn og ut på tomta, hovedsakelig i ukene etter påske.

April/mai: Borring etter grunnvarme og peling. Oppstart betongarbeider.

Felling av trær langs Travbanevegen

Etter ønske fra naboer har vi trimmet trær og busker langs Travbanevegen, til glede for fotgjengere.

Spørsmål om prosjektet?

For spørsmål relatert til prosjektet kan du ta kontakt
direkte med prosjektselger Mari Buaas.

 

Spør Mari

Vil du være påmeldt nyhetsbrev for naboer?

    Se personvernpolicy

    Planarbeid

    Reguleringsplan for området ble vedtatt 05.12.2019. Planen er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter med bistand fra en rekke andre fagkonsulenter. Planarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Trondheim kommune.

    En urban bydel med alt på et sted.